Abstract

In the article the detailed information is presented, concerning the current state and the prospects of geophysical works carried out in the institute. There is given the list of the most significant (in author's opinion) researches in the sphere of geophysics, carried out by the specialists of the institute over a period of more than half of a century history of its existence.

Keywords

geophysics, electrical exploration, seismic exploration, seismic electrical exploration, geophysical data processing and interpretation,

Reference

 •  1) Bespyatov B.I. Metodicheskie osnovy povysheniya effektivnosti seysmorazvedki metodom otrazhennyh voln. -Saratov, izd-vo SGU, 1972,280 s.

 •  2) Mihaylov V.A., Glechikov V.A., Sahnova E.Ya. Osnovnye principy formirovaniya integralnyh operatorov monohromaticheskogo preobrazovaniya seysmozapisey // Geologicheskoe izuchenie i ispolzovanie nedr: Nauchn.-teh. inform. sb. / ZAO «Geoin-formmark». -M., 1997, vyp. 6,42-47s.

 •  3) Miheev S.I. Tehnologiya vysokorazreshayuschey mnogourovnevoy vibroseysmorazvedki / Izobreteniya i racpredlozheniya v neftegazovoy promyshlennosti. Vyp. 5. Moskva, VNIIOENG, 2005.-s. 6-8

 •  4) Miheev S.I., Gestrin S.G., Zhivodrova M.V. Teoriya i perspektivy ispolzovaniya angarmonicheskih effektov v vibracionnoy seysmorazvedke / Nedra Povolzhya i Prikas-piya. Vyp. 34. - Saratov, 2003. - s. 42-45

 •  5) Miheev S.I., Zhivodrov V.A., O.P.Rezepo-va, B.V.Bucharskiy, A.D.Bessonov. Opredelenie staticheskih popravok po dannym maloglubinnyh elektromagnitnyh zondirovaniy stanovleniem polya v blizhney zone / Nedra Povolzhya i Prikaspiya. Vyp. 31. - Saratov, 2002.-s. 41-48

 •  6) Ozerkov E.L. Puti ispolzovaniya sey-smoelektricheskogo vzaimodeystviya poley dlya prognozirovaniya zalezhey nefti i gaza // Sb.referatov Mezhd. Geofizicheskoy konferencii SEG-EArO,-Mv 1992,164-165 s.

 •  7) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2252436. Sposob seysmorazvedki s primeneniem interferencionnyh sistem vozbuzhdeniya uprugih voln dlya obespecheniya optimalnyh parametrov registracii i obrabotki v zavisimosti ot glubiny i izmeneniya skorosti/ Zhivodrov V.A., HarazI.I., Rezepova O.P.//BI, 2003, № 13

 •  8) Opisanie izobreteniya k patentu RF №2154847. Sposob geofizicheskoy razvedki pri poiskah neftegazovyh mestorozhdeniy / Smilevec N.P., Sokolova I.P. // BI, 2001, № 12

 •  9) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2169382. Sposob mnogourovnevoy vibroseysmorazvedki / Miheev S.I., Mihaylov V.A., Zhivodrov V.A.//BI, 2001, N9 17

 •  10) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2148838. Sposob obrabotki seysmicheskih dannyh/Haraz I.I., Mihaylov V.A., Lepeshkin V.P., i dr.//BI, 2001, №29

 •  11) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2155977. Sposob geofizicheskoy razvedki/ Smilevec N.P., Sokolova I.P. // BI, 2000, № 12

 •  12) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2105324. Sposob seysmicheskoy razvedki pri poiske neftegazovyh mestorozhdeniy /Butenko G.A, Mihaylov V.A., Tikshaev V.V.// BI, 1998, №5.

 •  13) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2119180. Sposob geofizicheskoy razvedki/ Haraz I.I., Mihaylov V.A.,Tikshaev V.V. i dr. //BI, 1998, №26

 •  14) Opisanie izobreteniya k patentu RF № 2105324. Sposob seysmicheskoy razvedki pri poiskah neftegazovyh mestorozhdeniy / Butenko G.A., Mihaylov V.A., Tikshaev V.V. // BI, 1998, №5

 •  15) Opisanie izobreteniya k patentu SSSR №1329410. Sposob registracii seysmicheskih kolebaniy / Kukolenko O.V. // BI, 1987, №13

 •  16) Opisanie izobreteniya k patentu SSSR № 935847. Sposob poiska gazovyh mestorozhdeniy / Ivankin V.P., Bespyatov B.I., Lomovce-va B.Ya.//BI, 1982, №2

 •  17) Seleznev V.A., Zhivodrov V.A. Principy povysheniya effektivnosti impulsnyh elektromagnitnyh seysmoistochnikov maloy moschnosti dlya issledovaniya malyh glubin / Pribory i sistemy razvedochnoy geofiziki, SO EAGO, № 1,2003, s. 12-16

 •  18) Skornyakova E.G., Titarenko I.A. Seysmo-petrofizicheskoe prognozirovanie metodom VLP. Geofizika, specvypusk "Tehnologiya seysmorazvedki" 11,2003, s. 100-102.

 •  19) Smilevec N.P. Novyy podhod k kompleksnoy interpretacii geofizicheskih dannyh. - «Geofizika», № 6,1997

 •  20) Titarenko I.A., Skornyakova E.G., Mifta-hov R.L. Veroyatnostnyy litologicheskiy prognoz, - Svidetelstvo ob oficialnoy registracii programmy dlya EVM № 980516, RF, 1998

 •  21) Haraz I.I. Metodika izucheniya skorostey po godografam seysmicheskih voln i ih interpretaciya v slozhnopostroennyh sredah: monografiya. Saratov: Izd-vo SRO MOO EAGO, 2004-144S.

 •  22) Haraz I.I., Rezepova O.P.,Zhivodrov V.A., Denisov V.N. Optimizaciya parametrov polevoy metodiki v komplekse s novoy tehnologiey predvaritelnoy obrabotki seysmozapisey / Geofizika, EAGO, Specvypusk «Tehnologiya seysmorazvedki-11»,2003 g. s. 194-200.

 •  23) Shestyuk V.A. Primenenie kompleksa geofizicheskih metodov dlya prognozirovaniya razreza i ego neftegazonosnosti v usloviyah pribortovoy zony Prikaspiyskoy vpadiny. Saratov: Izd-vo SGU, 1984,156 s.

Геофизические работы в АО «НВНИИГГ»

Михеев С.И.

Аннотация

В статье дана подробная информация о современном состоянии и перспективах геофизических работ, выполняемых в институте. Приведен перечень наиболее значимых (по мнению автора) работ в области геофизики, выполненных специалистами института на протяжении его более чем полувековой истории существования.

Ключевые слова

геофизика, электроразведка, сейсморазведка, сейсмоэлектроразведка, обработка и интерпретация геофизичес-кихданных,

Информация об авторах

Библиографическая ссылка

Михеев С.И. Геофизические работы в АО «НВНИИГГ» // Приборы и системы разведочной геофизики. 2016. № 3. С. 82-90.

Список литературы

 •  1) Беспятов Б.И. Методические основы повышения эффективности сейсморазведки методом отраженных волн. -Саратов, изд-во СГУ, 1972,280 с.

 •  2) Михайлов В.А., Глечиков В.А., Сахнова Е.Я. Основные принципы формирования интегральных операторов монохроматического преобразования сейсмозаписей // Геологическое изучение и использование недр: Научн.-тех. информ. сб. / ЗАО «Геоин-форммарк». -М., 1997, вып. 6,42-47с.

 •  3) Михеев С.И. Технология высокоразрешающей многоуровневой вибросейсморазведки / Изобретения и рацпредложения в нефтегазовой промышленности. Вып. 5. Москва, ВНИИОЭНГ, 2005.-с. 6-8

 •  4) Михеев С.И., Гестрин С.Г., Живодрова М.В. Теория и перспективы использования ангармонических эффектов в вибрационной сейсморазведке / Недра Поволжья и Прикас-пия. Вып. 34. - Саратов, 2003. - с. 42-45

 •  5) Михеев С.И., Живодров В.А., О.П.Резепо-ва, Б.В.Бучарский, А.Д.Бессонов. Определение статических поправок по данным малоглубинных электромагнитных зондирований становлением поля в ближней зоне / Недра Поволжья и Прикаспия. Вып. 31. - Саратов, 2002.-с. 41-48

 •  6) Озерков Э.Л. Пути использования сей-смоэлектрического взаимодействия полей для прогнозирования залежей нефти и газа // Сб.рефератов Межд. Геофизической конференции SEG-EArO,-Mv 1992,164-165 с.

 •  7) Описание изобретения к патенту РФ № 2252436. Способ сейсморазведки с применением интерференционных систем возбуждения упругих волн для обеспечения оптимальных параметров регистрации и обработки в зависимости от глубины и изменения скорости/ Живодров В.А., ХаразИ.И., Резепова О.П.//БИ, 2003, № 13

 •  8) Описание изобретения к патенту РФ №2154847. Способ геофизической разведки при поисках нефтегазовых месторождений / Смилевец Н.П., Соколова И.П. // БИ, 2001, № 12

 •  9) Описание изобретения к патенту РФ № 2169382. Способ многоуровневой вибросейсморазведки / Михеев С.И., Михайлов В.А., Живодров В.А.//БИ, 2001, N9 17

 •  10) Описание изобретения к патенту РФ № 2148838. Способ обработки сейсмических данных/Хараз И.И., Михайлов В.А., Лепешкин В.П., и др.//БИ, 2001, №29

 •  11) Описание изобретения к патенту РФ № 2155977. Способ геофизической разведки/ Смилевец Н.П., Соколова И.П. // БИ, 2000, № 12

 •  12) Описание изобретения к патенту РФ № 2105324. Способ сейсмической разведки при поиске нефтегазовых месторождений /Бутенко Г.А, Михайлов В.А., Тикшаев В.В.// БИ, 1998, №5.

 •  13) Описание изобретения к патенту РФ № 2119180. Способ геофизической разведки/ Хараз И.И., Михайлов В.А.,Тикшаев В.В. и др. //БИ, 1998, №26

 •  14) Описание изобретения к патенту РФ № 2105324. Способ сейсмической разведки при поисках нефтегазовых месторождений / Бутенко Г.А., Михайлов В.А., Тикшаев В.В. // БИ, 1998, №5

 •  15) Описание изобретения к патенту СССР №1329410. Способ регистрации сейсмических колебаний / Куколенко О.В. // БИ, 1987, №13

 •  16) Описание изобретения к патенту СССР № 935847. Способ поиска газовых месторождений / Иванкин В.П., Беспятов Б.И., Ломовце-ва Б.Я.//БИ, 1982, №2

 •  17) Селезнев В.А., Живодров В.А. Принципы повышения эффективности импульсных электромагнитных сейсмоисточников малой мощности для исследования малых глубин / Приборы и системы разведочной геофизики, СО ЕАГО, № 1,2003, с. 12-16

 •  18) Скорнякова Е.Г., Титаренко И.А. Сейсмо-петрофизическое прогнозирование методом ВЛП. Геофизика, спецвыпуск "Технология сейсморазведки" 11,2003, с. 100-102.

 •  19) Смилевец Н.П. Новый подход к комплексной интерпретации геофизических данных. - «Геофизика», № 6,1997

 •  20) Титаренко И.А., Скорнякова Е.Г., Мифта-хов Р.Л. Вероятностный литологический прогноз, - Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 980516, РФ, 1998

 •  21) Хараз И.И. Методика изучения скоростей по годографам сейсмических волн и их интерпретация в сложнопостроенных средах: монография. Саратов: Изд-во СРО МОО ЕАГО, 2004-144С.

 •  22) Хараз И.И., Резепова О.П.,Живодров В.А., Денисов В.Н. Оптимизация параметров полевой методики в комплексе с новой технологией предварительной обработки сейсмозаписей / Геофизика, ЕАГО, Спецвыпуск «Технология сейсморазведки-11»,2003 г. с. 194-200.

 •  23) Шестюк В.А. Применение комплекса геофизических методов для прогнозирования разреза и его нефтегазоносности в условиях прибортовой зоны Прикаспийской впадины. Саратов: Изд-во СГУ, 1984,156 с.